Ochrana

osobných údajov

Informácie o spracovávaní osobných údajov podľa článku 13 GDPR
Ochrana osobných údajov

Údaje o Prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľom a spracovávateľom osobných údajov je spoločnosť OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o., IČO: 30 045 781, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 6841/S, email: info@omnisbb.sk. Prevádzkovateľ prevádzkuje i web stránku pod názvom www.omnisbb.sk. V prípade otázok ohľadom spracovávania osobných údajov kontaktuje Prevádzkovateľa telefonicky, písomne na emailovej alebo poštovej adrese spoločnosti na info@omnisbb.sk.

Aké osobné údaje spracovávame
Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..
– Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke, ktorý slúži na kontaktovanie našej spoločnosti, spracovávame Vaše meno a priezvisko a emailovú adresu. Účelom spracovávania je vybavenie Vašej žiadosti/dopytu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať našim zákazníkom čo najviac informácii a odpovedať na ich žiadosti a dopyty, a tým získať nových zákazníkov. V praxi to znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia môže neskôr vyústiť do spolupráce alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov.
– Ak sa chcete prihlásiť na kurz odbornej spôsobilosti, alebo získať študijné materiály na skúšku odbornej spôsobilosti prostredníctvom formulára na našej web stránke, budeme spracovávať Vaše meno, priezvisko, telefonický kontakt a email.
– Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke v časti „Nezáväzný dopyt“ ohľadom bezpečnostných služieb, detektívnych služieb, vypracovania bezpečnostného auditu alebo sa prihlásiť na kurz streleckej prípravy, budeme spracovávať Vaše meno, priezvisko, telefonický kontakt a email.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať
Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti, alebo dovtedy kým si to budú vyžadovať právne predpisy SR vzťahujúce sa na dokumentáciu, v ktorej sa osobné údaje nachádzajú. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, a my už nebudeme mať povinnosť alebo oprávnený záujem ich spracovávať, máte právo „byť zabudnutý“. Túto požiadavku nám môžete oznámiť na adrese Prevádzkovateľa.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme a komu ich poskytujeme (príjemcovia, kategórie príjemcov)
Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje „nepredávame“ tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na inom zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané i externou účtovnou spoločnosťou. Údaje sú pravidelne zálohované, aby sa v prípade bezpečnostného incidentu zabezpečila ich dostupnosť. Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nepredpokladá. V prípade, ak na základe poskytnutých údajov a po poskytnutí ďalších osobných údajov dôjde medzi prevádzkovateľom a Vami k uzavretiu osobitnej zmluvy (napr. na kurz streleckej prípravy), príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť i tieto subjekty: orgány štátnej správy a verejnej moci v prípadoch, v ktorých to predpokladá zákon (napr. daňový úrad a pod.), Ministerstvo vnútra SR, Súdy, Príslušné prezídium PZ, orgány činné v trestnom konaní, advokát, ktorý je viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme
Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Využívame i firewall. K Vašim osobným údajom pristupujú len tie osoby, ktoré na to majú od prevádzkovateľa povolenie a boli o zásadách spracúvania osobných údajov poučené.

Vaše práva
Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú („dotknutá osoba“) máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu a iniciovať tým konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom info@omnisbb.sk. alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica.

Spoločnosť OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o.